GliderJan Varho

pylibscrypt v1.7.1

  • pylibscrypt
  • scrypt
  • crypto

Bugfix release 1.7.1

  • Prevent DepracationWarning from pylibsodium.py

Github link: pylibscrypt v1.7.1